Časový harmonogram 2016

 

PROGRAM KONFERENCE STOP AND STAY  

Téma: Ohře spojuje…

PROGRAMM DER KONFERENZ STOP AND STAY

Thema: Die Eger verbindet…

27. DUBNA 2016 – DEN 1.

27. APRIL 2016 –1. TAG

8.00 – 9.00

Prezence účastníků konference

Registrierung der Konferenzteilnehmer

9.00 - 9.20

Slavnostní zahájení

Feierliche Eröffnung

Úvodní slovo

Radovan Šabata, starosta města Louny

Ing. Kateřina Mazánková, předsedkyně správní rady Destinační agentury Dolní Poohří

Einstieg

Radovan Šabata, Bürgermeister der Stadt Louny

Ing. Kateřina Mazánková, Vorsitzende des Vorstandes der Destinationsagentur Dolní Poohří

Moderátor konference Ing. Jan Tlučhoř Ph.D., Katedra marketingu, obchodu a služeb, ZČU Plzeň

Moderátor der Konferenz Ing. Jan Tlučhoř Ph.D., Lehrstuhl für Marketing, Handel und Dienstleistungen, ZČU Plzeň

Partnerská města

Partnerstädte

9.25 – 9.45

Louny - Zschopau a přeshraniční setkávání seniorů

město Zschopau a Radovan Šabata, město Louny

Louny - Zschopau und grenzüberschreitende Seniorentreffen

Stadt Zschopau und Radovan Šabata, Stadt Louny

9.45 – 10.05

Klášterec n. Ohří - Großrückerswalde  a přeshraniční aktivity

Dr. Ing.Radka Hodicová, město Klášterec

Klášterec n. Ohří - Großrückerswalde  und grenzüberschreitende Aktivitäten

Dr. Ing.Radka Hodicová, Stadt Klášterec

10.05 – 10.25

Žatec - Thum a pivní tradice přeshraničně

zástupce města Žatec

Žatec - Thum und die Biertradition grenzüberschreitend

Ing. Jiří Vent,  Stadt Žatec

10.25 – 10.45

Lesná – Seiffen

Antonín Herzán, Vzdělávací a informační centrum Lesná

Lesná – Seiffen

Antonín Herzán, Bildungs- und Informationszentrum Lesná

Diskuze k bloku

Diskussion zum 1. Teil

10.45 – 11.05

Coffee break                                          

Podpora cestovního ruchu nejen v Dolním Poohří

Unterstützung des Fremdenverkehrs nicht nur im Niederegetal

11.05 – 11.25

Dotace pro cestovní ruch v programovém období 2014 – 2020

Bc. Eva Gebauerová tbc., Ministerstvo pro místní rozvoj

Förderung des Fremdenverkehrs in der Förderperiode 2014 – 2020

Bc. Eva Gebauerová tbc., Ministerium für die regionale Entwicklung

11.25 – 11.45

Podpora regionů 2016

Mgr. Aleš Pangrác, Czech Tourism

Unterstützung der Regionen 2016

Mgr. Aleš Pangrác, Czech Tourism

Regionální produkty

Regionalprodukte

11.45 – 12.05

Regionální produkty České republiky

PhDr. Kateřina Čadilová, Asociace regionálních značek ČR

 Regionalprodukte der Tschechischen Republik

 PhDr. Kateřina Čadilová, Asoziation regionaler Marken der ČR

12.05 – 12.25

Pivovar Chalupník - vznik podnikatelského subjektu bez dotací

paní Chalupníková, Pivovar Chalupník

Brauerei Chalupník – Entstehung eines Unternehmens ohne Förderung

Frau Chalupníková, Brauerei Chalupník

12.25 - 12.45

Vernerův mlýn - provoz neziskové organizace

Ing. Stanislava Šefčíková, Vernerův mlýn o.p.s

Vernermühle  - Betrieb der Nonprofittorganisation

Ing. Stanislava Šefčíková, Vernerův mlýn o.p.s
 

Diskuze k bloku

Diskussion zum 2 Teil

12.45 - 13. 30

Oběd

Dolní Poohří zážitkově jiné

Niederegertal mit neuen Erlebnissen

13.30 - 13. 50

Zážitková turistika – šance pro ÚK

Ing. Rudolf Jung, Okresní hospodářská komora Most

Erlebnistouristik – Chance für die Region Ústí

Ing. Rudolf Jung, Kreiswirtschaftskammer Most

13.50 – 14.10

Moře klidu

Pavel Kopecký

Meer der Ruhe

Pavel Kopecký

14.10 – 14.30

Wikipedie a cestovní ruch

Mgr. Jan Losenický, město Kadaň

Wikipedia und Fremdenverkehr

Mgr. Jan Losenický, Stadt Kadaň

14.30 – 14.50

Offroadsafari - poznávací turistika industriální krajinou

Martin Bareš, Offroad safari

Offroadsafari – Erkenntnistouristik durch die Industrielandschaft

Martin Bareš, Offroad safari

 

Diskuze k bloku a celému dni

Diskussion zum 3. Teil und dem Ganze Tag

15.30 – 17.30

Poznávací výlet  - zámek a park Stekník

Ausflug  das Schloss  und   der Park Stekník

17.30 – 18.30

Ubytování

Unterbringung

18.30 – 21.00

Společenský večer

– procházka večerními Louny

– divadelní představení Putování za Karlem IV.

Doplňkový program – ochutnávka regionálních produktů

Gesellschaftsabend

– Spaziergang durch Louny am Abend

– Theaterspiel  Auf den Spuren des Karl IV.

Ergänzungsprogramm  – Verkostung von Regionalprodukten

28. DUBNA 2016 – DEN 2.

28. APRIL 2016 - 2. TAG

Historie a tradice v Dolním Poohří

Historie und Tradition im Niederegertal

9.00 – 9.20

Cestovní ruch a práce Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska

Květa Vitvarová, SHSČMS

Fremdenverkehr und die Tätigkeit der Vereinigung  historischer Siedlungen in Böhmen ,  Mähren und Schlesien

Květa Vitvarová, SHSČMS

9. 20 – 9.40

Klášterec - zámecký park a jeho revitalizace

Ing. Kateřina Mazánková, město Klášterec nad Ohří

Klášterec – Schlosspark und dessen Revitalisierung

Ing. Kateřina Mazánková, Stadt Klášterec nad Ohří

9.40 – 10.00

Kadaň - revitalizace města

PaedDr. Jiří Kulhánek, město Kadaň

Kadaň – Revitalisierung der Stadt

PaedDr. Jiří Kulhánek, Stadt Kadaň

10.00 – 10.10

Žatec - od tradice k revitalizaci

Mgr. Zdeňka Hamouzová, město Žatec

Žatec

Mgr. Zdeňka Hamouzová,  Bürgermeister  der Stadt Žatec

10.10 – 10.20

Louny - Kotěrova kolonie  a Chrám sv. Mikoláše

PhDr. Martin Vostřel,  ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., Oblastní muzeum Louny

Louny – Kotěras Kolonie und  St. Nikolaus-Dom

PhDr. Martin Vostřel,  ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D., Regionalmuseum Louny

Diskuze k bloku

Diskussion zum 1.  Teil

10. 20 – 10. 40

Coffee break

Poohří jiným pohledem

Egertal mit anderen Augen gesehen

10.40 – 11.00

Doupovská dráha

Ing. Jiří Frajt, město Kadaň

Duppauer Bahn

Ing. Jiří Frajt, Stadt Kadaň

11.00 – 11.20

Nechranice – kemping a plachtění

František Bauer,  Czech Sailing Centre Nechranice

Nechranice – Camping und Segeln

František Bauer,  Czech Sailing Centre Nechranice

11.20 – 11.40

Dolní Poohří ve filmu

Jaromír Malý, kameraman, režisér a střihač

Niederegertal im Film

Jaromír Malý, Kameramann, Regisseur und Schnittmeister

11.40 – 12.00

Felix Holzman a Litoměřice

Mgr. Marie Ouborná, CCR Litoměřice

Felix Holzman und Litoměřice

Mgr. Marie Ouborná, CCR Litoměřice

 

Diskuze k bloku

Diskussion zum 2 Teil

Shrnutí na závěr

Zusammenfassunf zum Schluss

12.00 – 12.20

Moderní technologie pro veřejnost

Ing. Jan Tlučhoř Ph.D., ZČU Plzeň

Moderne Technologien für die Öffentlichkeit

 Ing. Jan Tlučhoř Ph.D., ZČU Plzeň

12.20 – 12.40

Dotazníkové hodnocení aktivit pořádaných v Dolním Poohří

Ing. Jan Tlučhoř Ph.D, ZČU Plzeň

Evaluierung der im Niederegertal stattfindenden Veranstaltungen durch Fragebögen

Ing. Jan Tlučhoř Ph.D, ZČU Plzeň

12.40 – 12.45

Diskuze k bloku, zhodnocení konference a závěr

Diskussion zum 3. Teil, Evaluierung der Konferenz, Abschluss

12.45 -

Oběd

Mittagessen

 

 

MENU

Přihláška na konferenci

Přihláška na nadcházející konferenci Stop and Stay bude uveřejněna včas před konáním konference.

Kontaktní informace

info@stopandstay.cz
www.stopandstay.cz
tel.: +420 840 654 654

Partneři akce

Logo

Navštivte také

ccr
hrad
© 2013-2018 Stop and Stay  |  Všechna práva vyhrazena
Webdesign skit.cz  |  Design od ingrove.com