Ochrana osobních údajů

Přístup na webové stránky

Webové stránky www.stopandstay.cz (dále jen „webové stránky“) provozuje společnost Destinační agentura České středohoří, o.p.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 28750853, se sídlem Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, Česká republika (dále jen „Destinační agentura“). V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytnout Destinační agentuře své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud nás budete kontaktovat za použití kontaktních údajů umístěných na Webových stránkách, pokud při případné komunikaci mezi vámi a Destinační agenturou získá společnost Destinační agentura z povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je Destinační agentura nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi.

Osobní údaje žadatelů o registraci na konferenci cestovního ruchu

Destinační agentura umožňuje zájemcům se registrovat na konferenci cestovního ruchu v elektronické podobě; přihlásivším se zájemcům poté bude potvrzení distribuováno na zadanou e-mailovou adresu. Podmínkou pro přihlášení se k registraci na konferenci cestovního ruchu je sdělení údajů: název firmy, kontaktní osoby, telefonní číslo, e-mailové adresy jména a příjmení účastníka. Všechny osobní data, uvedená při přihlášení, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence vaší registrace na konferenci cestovního ruchu.

Pro získání souhlasu s registraci na konferenci cestovního ruchu, Destinační agentura požaduje vyplnění elektronického formuláře představujícího přihlášku na konferenci cestovního ruchu. Žadatel v takovém případě do formuláře uvádí své identifikační a kontaktní údaje.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám podáváme následující informace:

1. Správce

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů uvedených ve vaší žádosti, tj. správcem těchto vašich osobních údajů, je Destinační agentura České středohoří, o.p.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 28750853, se sídlem Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, Česká republika (dále jen „Destinační agentura“)

2. Zpracovávané osobní údaje

Jsou údaje, které jste uvedl/a v registraci na konferenci cestovního ruchu – tj. název firmy/instituce, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, jména a příjmení účastníků (dále jen jako „Předmětné údaje“).
Pokud jste do registrace na konferenci cestovního ruchu uvedl/a též osobní údaje jiných osob – tj. jména a příjmení účastníků, než jste vy, pak prohlašujete, že údaje těchto jiných osob jste do formuláře uvedl/a s jejich výslovným souhlasem a s tím, že tyto osoby se seznámily s podmínkami zpracování jejich osobních údajů uvedených v této části a s informacemi uvedenými v části „Poučení o právech“. 

3. Doba, po kterou jsou zpracovávány Předmětné údaje

Údaje jsou zpracovávány po dobu12 měsíců.

4. Účel a způsob zpracování Předmětných údajů

  • vyhodnocení přihlášek Správcem;
  • přijetí rozhodnutí Správcem, zda zájemci bude či nebude potvrzena registrace na konferenci cestovního ruchu;
  • evidence zájemců z www.stopandstay.cz.

5. Právní důvod zpracování Předmětných údajů

Právním důvodem zpracování Předmětných údajů je souhlas žadatele s jejich zpracováním. Poskytnutí Předmětných údajů Destinační agentuře a udělení souhlasu s jejich zpracováním není právní povinností žadatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení žadatele. Souhlas se zpracováním Předmětných údajů je žadatel oprávněn odvolat.

Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětných údajů.

6. Zpracovatel, další příjemci

Vyřizování agendy spojené s registraci na konferenci cestovního ruchu příslušným žadatelům, vyřizují odborní pracovníci Destinační agentury. Jsou to tedy odborní pracovníci Destinační agentury, kdo má přístup k Předmětným údajům.

7. Ostatní

Chcete-li Destinační agentuře podat podnět týkající se zpracování Předmětných údajů, prosím, využijte, následující kontakt: info@stopandstay.cz

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

Destinační agentura zpracovává Předmětné údaje způsobem, který má zajistit jejich náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětných údajů je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětných údajů. 

8. Vaše práva

Prosím, věnujte též pozornost upozornění na vaše práva, která Vám podle GDPR náleží v souvislosti se zpracováním Předmětných údajů, a jež jsou uvedena pod odkazem „Poučení o právech“.  

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Jaké cookies používají Webové stránky?

Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu.

Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací lze získat na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Destinační agentura nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou dostupné na uvedených adresách: