Podmínky používání

Dříve než začnete využívat webové stránky, přečtěte si pozorně tyto podmínky používání webových stránek (dále jen jako „Podmínky“). Tím, že vstoupíte na tyto webové stránky www. stopandstay.cz (dále jen „Webové stránky“) a/nebo je začnete využívat, projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost Destinační agentura České středohoří, o.p.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČ: 28750853, se sídlem Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, Česká republika (dále jen „Destinační agentura“). Destinační agentura tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Destinační agentura výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

Užívání obsahu webových stránek

Veškerý obsah na těchto Webových stránkách včetně textů, grafického provedení Webových stránek, grafiky, obrázků, fotografií nebo snímků vystavených na Webových stránkách, jakož i výběr a uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách (dále jen „obsah“), podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Majetková autorská práva k obsahu, jakož i k Webovým stránkám, je oprávněna vykonávat pouze Destinační agentura.

Bez ohledu na výše uvedené mohou být některé materiály, snímky, obrázky nebo texty vystavené Destinační agenturou na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.) vlastnictvím třetích osob a mohou požívat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví svědčící těmto třetím osobám.

Každý uživatel Webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Destinační agentury.

Obsah Webových stránek můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní, nekomerční účely, nebude-li v těchto Podmínkách ohledně některé části Obsahu uvedeno jinak.

Obsah Webových stránek nesmíte reprodukovat, upravovat ani nijak komerčně využívat, kromě případů výslovně uvedených níže v těchto Podmínkách. Bez předchozího písemného souhlasu Destinační agentury nesmíte zejména vytvářet databázi v elektronické nebo strukturované manuální podobě systematickým stahováním a ukládáním celého Obsahu nebo jeho libovolné části.

Při užívání Webových stránek nesmíte narušovat bezpečnost, celistvost a obecně provoz Webových stránek, užívat Webové stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Webových stránek (pokud by některá z částí Webových stránek byla vyčleněna jako neveřejná). Dále jste povinni respektovat autorská práva Destinační agentury k Webovým stránkám a také práva třetích osob k materiálům a textům vystaveným Destinační agenturou na Webových stránkách (zejména ochranné známky, loga atd.), které jsou ve vlastnictví třetích osob a požívají ochrany podle příslušných zákonů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví; k těmto předmětům duševního vlastnictví nemáte žádná práva. S těmito předměty duševního vlastnictví nesmíte bez předchozího písemného souhlasu Destinační agentury jakkoliv nakládat.

Omezení odpovědnosti

Obsah na těchto Webových stránkách je určen pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto Webových stránkách jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Destinační agentury z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Destinační agentura v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Destinační agentura vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto Webových stránkách publikovaných, může však dojít k technickým či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení Destinační agentury opraveny.

Destinační agentura nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž Destinační agentura Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje Destinační agentura ohledně Webových stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky. Služby stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ se všemi chybami a tak, jak jsou dostupné. V míře povolené příslušným zákonem Destinační agentura tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky provozované nezávislými třetími osobami („Stránky třetích osob“), a to buď přímo, nebo prostřednictvím rámců. Při návštěvě Stránek třetích osob byste se měli seznámit s jejich podmínkami užívání. Destinační agentura nenese odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených webových Stránek třetích osob, nebude účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích osob a za takové transakce neponese žádným způsobem odpovědnost.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované subjekty Destinační agentury či jinak spojenými a Destinační agenturou (společně dále jen „Přidružené společnosti“„Stránky přidružených společností“). Při návštěvě Stránek přidružených společností byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití.

Příspěvky

Ke dni zprovoznění Webových stránek není možná publikace příspěvků uživatelů Webových stránek. Pokud by následně publikace příspěvků uživatelů na Webových stránkách byla umožněna, pak platí, že přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Webových stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých přispěvateli nenese Destinační agentura odpovědnost.

Přihláška

Destinační agentura umožňuje zájemcům, aby se registrovat na konferenci cestovního ruchu v elektronické podobě; přihlásivším se zájemcům poté bude potvrzení distribuováno na zadanou e-mailovou adresu. Podmínkou pro přihlášení se k registraci na konferenci cestovního ruchu je sdělení název firmy, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, jména a příjmení účastníků. Všechny osobní data, uvedená při přihlášení, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence vaší registrace.

Všechny osobní data, která nám sdělíte v souvislosti s podáním přihlášky registrace, mohou podléhat ochraně podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, a bude užita výhradně pro účely zasílání newsletterů a pro komunikaci s Vámi v této souvislosti. Pro bližší informace, prosím, využijte odkazu „Ochrana osobních údajů“.  

Prohlášení o dostupnosti

Destinační agentura prohlašuje, že cílem těchto Webových stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich Obsahu a funkcí všem uživatelům internetu.

Ke dni zprovoznění Webových stránek mají všichni uživatelé umožněn přístup k celému obsahu Webových stránek. Destinační agentura si však vyhrazuje právo případně omezit přístup k určitým informacím na Webových stránkách (dále jen „chráněné informace“) a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež Destinační agentura případně na Webových stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů. Uživatelům nesplňujícím tato kritéria bude odepřen přístup ke chráněným informacím.

Závěrečná ustanovení

S výjimkou Přihlášky vztahujících se k Registraci na konferenci nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Destinační agenturou a uživatelem sítě internet, nebude-li v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tyto Podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webových stránek a jejich obsahu budou projednávány místně příslušným soudem v České republice v souladu se zákony České republiky.

Shledá-li příslušný soud některé ustanovení těchto Podmínek za neplatné, pak neplatností takového ustanovení nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku. Nadpisy v těchto Podmínkách jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci v textu a nemají žádný právní význam ani účinek.

Tyto Podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze Destinační agentura. Právní vztahy, které mezi Destinační agenturou a uživatelem těchto Webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání Webových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 25. 7. 2018.